doc. dr. sc. Iris Dupčić Radić

Zvanje: Znanstveni suradnik
e-mail: iris@unidu.hrObrazovanje: 
2012. - Dr. sc., Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
2001. – Dipl. ing. kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Područje rada: 
Kemija mora, biokemijski sastav školjkaša
Sudjelovanje na projektima: 
Struktura planktonskih populacija u trofičkom gradijentu u južnom Jadranu 
Ekofiziologija gospodarski važnih morskih organizama
Problematika unosa alohtonih vrsta brodovima i drugim vektorima
Publicirani radovi:
Tomšić S., Conides A., Dupčić Radić I., Glamuzina B. 2010. Growth, size class frequency and reproduction of purple sea urchin, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) in Bistrina Bay (Adriatic Sea, Croatia). Acta Adriatica, 51(1):67-77.
Lucu Č., Dupčić-Radić, I., Tomšić, S. 2009. Methyl mercury inhibits short-circuit current and Cl- influx across isolated epipodite of European lobster (Homarus gammarus). Comparative Biochemistry and Physiology, Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology, 149, 476-480. 
Dupčić Radić, I., Carić M. 2009. Biokemijski sastav školjkaša Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) s područja ušća Neretve. Zbornik sažetaka, 10. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 14.-20. rujna 2009., Osijek, 239-240. 
Dupčić Radić, I., Carić M. 2009. Kemijski sastav školjkaša Chamelea gallina s područja ušća Neretve (2003.-2005.). 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma, zbornik sažetaka, 16.-20. veljače 2009., Opatija, 190-191. 
Bratoš Cetinić A., Gavrilović A., Dupčić Radić I., Pećarević M., Tomšić S., Marčelja E., Glamuzina B. 2007. Reproduktivne značajke kućice Chamelea gallina Linnaeus, 1758 (Bivalvia, Mollusca) s područja ušća rijeke Neretve, 42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma, zbornik sažetaka, 13.-16.veljače 2007., Opatija, 192-193. 
Tomšić S., Dupčić I., Glamuzina B. 2006. Distribucija veličina i reprodukcijski ciklus hridinskog ježinca (Paracentrotus lividus) iz uvale Bistrina. Zbornik sažetaka 9. hrvatskog biološkog kongresa, 23.- 29. rujna 2006., Rovinj, 321-322. 
Dupčić I., Carić M. 2006. Usporedba kemijskog sastava dviju starosnih skupina školjkaša Chamelea gallina s područja ušća Neretve. 41. hrvatski i 1. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, zbornik radova, 13.-17. veljače 2006., Opatija, 517-518.
Dupčić I., Carić M. 2005. Kemijski sastav školjkaša Chamelea gallina na ušću rijeke Neretve. Zbornik radova, XL. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, 15.-18. veljače 2005., Opatija, 521-522.
Dupčić I., Bratoš A. 2004. Mogućnosti uzgoja kućice Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) uz istočnu obalu Jadrana. Ribarstvo, 62, (3), 103-108.
Tomšić, S., Dupčić I., Glamuzina B. 2003. Preliminarni rezultati o morfometriji i reproduktivnim značajkama hridinskog ježinca Paracentrotus lividus iz uvale Bistrina, Malostonski zaljev. Zbornik sažetaka 8. hrvatskog biološkog kongresa, 27. rujna – 2. listopada 2003., Zagreb, 304-305.
Nastavne aktivnosti: 
Asistentica na kolegijima Kemija mora, Osnove biokemije, Hrana i hranidba, Fiziologija uzgajanih organizama, Standardi proizvodnje i kakvoće (Odjelu za akvakulturu, Sveučilište u Dubrovniku).